ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ลิสต์รายการหนังสือทั้งหมด

ลิสต์รายการหนังสือ
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาหนังสือ
1 2559 Fundamentals of Global Strategy (A Business Model Approach)
หนังสือเล่ม Cornelis A. de Kluyver คณะวิทยาการจัดการ
2 2559 Developing Sustainable Supply Chains to Drive Value (Management Issues, Insights, Concepts, and Tools)
หนังสือเล่ม Robert P. Sroufe and Steven A. Melnyk คณะวิทยาการจัดการ
3 2558 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (Theory and Principle of Community Development)
หนังสือเล่ม ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 2557 การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต (Development of Internet information)
หนังสือเล่ม วิชาญ ทุมทอง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 2557 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 (Macroeconomics 2)
หนังสือเล่ม สุรีย์พร พานิชอัตรา คณะวิทยาการจัดการ
6 2556 ระบบปฏิบัติการ 9012051 (Operating Systems)
หนังสือเล่ม ปฏิคม ทองจริง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 2556 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1 (Water analysis)
หนังสือเล่ม ชวัลรัตน์ สมนึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 2556 ไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและพีชคณิตบูลีน (microcomputer and Boolean)
หนังสือเล่ม พัชรินทร์ บัวเย็น คณะวิทยาการจัดการ
9 2556 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 (Music Theory 2)
หนังสือเล่ม พิสุทธิ์ การบุญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 2555 การปกครองทองถิ่นไทย (Thai Local Government)
หนังสือเล่ม วงธรรม สรณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์